ALGEMENE VOORWAARDEN  Rebekka Photography  Krimpenerwaard  Versie Januari 2020  A r tik e l 1. D e finitie s  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een  overeenkomst aan te gaan.  2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever  3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.  4. Fotograaf: Rebekka Karssies h/o Day of your life Photography, KvK 243181177, tevens  gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.  5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst  gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.  6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.  7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en  de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende  ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.  8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912  9. Aw: Auteurswet 1912 
A r tik e l 2. T o e p a s sin g 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.  2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen  in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover  deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
A r tik e l 3. A a n b o d 
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.  2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum  van verzending door de fotograaf.  3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)  verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal  opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
A r tik e l 4. A a n v a a r din g v a n d e o p d r a c h t 
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien  opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat  fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als  aanvaard beschouwd.  2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe  informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.  3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden  gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs  aan te passen. 
A r tik e l 5. C a d e a u b o n n e n 
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.  2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour  gezonden worden. 
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de  waarde van de cadeaubon.  4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een  ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van  de bon. 
A r tik e l 6. Uit v o e rin g v a n d e o p d r a c h t 
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de  eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.  2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande  omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de  omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te  treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.  3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een  globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.  Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen  in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het  wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke  aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich  meebrengen.  4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en  wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 
A r tik e l 7. O n t w e r p 
1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.  2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat fotoselectie is gemaakt,  digitaal voorgelegd worden.  3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de usb met fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd  een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal  fotograaf zonder overleg een selectie maken.  4. Opdrachtgever krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te  laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel  tegen betaling mogelijk.  5. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan  opdrachtgever.  6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft  goedgekeurd.  7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden  van afname van het boek. 
A r tik e l 8. L e v e rin g 
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.  2. Aflevering van fotoshoots in jpg-formaat via we-transfer of usb kennen een geschatte  levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.  3. Aflevering van fotoshoots in jpg-formaat via we-transfer bruiloften en day in the life kennen  een geschatte levertijd van 4 weken, tenzij anders overeengekomen.  4. Na aflevering bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen bij  fotograaf.  5. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur  en/of het doorgeven van de gewenste foto’s, geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van  het gekozen materiaal.  6. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte  levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.  7. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of  product is ontvangen. 
8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.  9. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)  10. In de maanden juli en augustus kan de levertijd afwijken met 3 weken. 
A r tik e l 9. V e r g o e din g 
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf  gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.  2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een  redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.  3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft  verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan  opdrachtgever.  4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en  gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen  uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.  5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
A r tik e l 1 0. B e t a lin g s v o o r w a a r d e n 
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur  sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand  aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.  3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 
A r tik e l 1 1. A n n u l e rin g e n o p s c h o r tin g 
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat  opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de  opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.  2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht  verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht  noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.  4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de  overeengekomen totaalprijs in rekening.  5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de  opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig  zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum  overeenkomen.  6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en  extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen  datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum  overeengekomen worden.  7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van  de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.  8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande  factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door  fotograaf.  A r tik e l 1 2. K l a c h t e n  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen  uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden  voorgelegd aan de fotograaf.  2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.  3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 
A r tik e l 1 3. A u t e u r s r e c h t 
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het  fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.  2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader  van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.  3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele  doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,  advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie  materiaal.  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten  de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.  5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële  doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te  verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.  6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan  derden, noch haar eigen licentie over te dragen.  7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten  behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.  8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting  tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.  9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.  10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als  een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.  11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent  fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter  vergoeding van de geleden schade.  12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 
A r tik e l 1 4. P o r t r e t r e c h t 
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele  doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,  advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders  overeengekomen.  2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.  3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij  fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.  4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
A r tik e l 1 5. A a n s p r a k e lijk h eid 
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er  sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens  vertegenwoordigers.  2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen  of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.  3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
A r tik e l 1 6. Wijzigin g e n v a n d e z e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n 
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.  3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum  waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen  tegen deze datum. 
A r tik e l 1 7. O v e rig e b e p a lin g e n 
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Rebekka Karssies / Day of your life Photography en  opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

CLOSE MENU